Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 2014 với những quy định cụ thể?

làm passport ở tphcm

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 2014, được Bộ Công an ban hành theo Thông tư 36/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014. Là biểu mẫu được sử dụng trong các thủ tục thay đổi hộ khẩu và đăng ký tạm trú, tạm vắng. Tuy nhiên, không ít người gặp khó khăn khi điền thông tin. Bởi vậy, Daisuquan sẽ chỉ dẫn cho bạn một vài trường hợp cần lưu ý trong quá trình ghi

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 2014

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 2014 quy định nội dung gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 36/2014 TT-BCA, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu dùng để thông báo khi có thay đổi những nội dung thông tin liên quan đến hộ khẩu, nhân khẩu trong trường hợp:

  • Đăng ký thường trú, tạm trú,
  • Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;
  • Thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú,
  • Xóa đăng ký thường trú, tạm trú,
  • Tách sổ hộ khẩu,
  • Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú,
  • Cấp giấy chuyển hộ khẩu, xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú; gia hạn tạm trú.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 2014

Hướng dẫn điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 2014 trong từng trường hợp cụ thể

Điều 9 Thông tư 36/2014/TT-BCA hướng dẫn cách ghi phiếu báo thay đổi nhân hộ khẩu cụ thể như sau:

Mục nơi sinh

Trường hợp không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được nhân thân thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ ban đầu của họ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại.

Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ”:

– Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ;

– Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;

– Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung cần ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu” trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 2014

Đối với mục này, người khai phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu cần ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Mục “Ý kiến của chủ hộ”:

Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 2014

Mục “Xác nhận của Công an”:

– Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú.

Nội dung xác nhận gồm: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa đăng ký thường trú;

– Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

Lưu ý: Trường hợp người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II “Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

Rate this post